Burgerbelangen Overbetuwe

Burger Belangen Overbetuwe

18-4-2018

Lijsttrekker Ard op de Weegh tijdens de extra ingelaste raadsvergadering van 10 april jl. over het vormen van een nieuwe coalitie.

 

17-3-2018

Ook tijdens de kou gaat de BBO Campagne gewoon door. Lijsttrekker Ard op de Weegh gaat samen met Ton Meboer (nr.2 op de lijst) de plaatsen van de Gemeente Overbetuwe rond met hun BBO-Eend.

 

10-3-2018

Gisteravond was de lijsttrekker van BBO, Ard op de Weegh, te zien in het TV Programma "Gelderland Stemt" van Omroep Gelderland.

 

28-2-2018

Voor een sterke raad naar BBO 

Het is zover. Ik stap over van het CDA Overbetuwe naar BBO omdat de speerpunten van BBO mij aanspreken en omdat ik lokaal binnen het CDA Overbetuwe te weinig aandacht zie voor een kwalitatief sterke raadsfractie, met het algemeen belang voorop en een inzet voor transparant bestuur (ook als je het daardoor jezelf lastiger maakt). Dit weegt voor mij onvoldoende op tegen de positieve punten die ik ook bij het CDA Overbetuwe heb mogen ervaren. 

In de laatste maanden van het vorig jaar werd de afstand tussen mijn idealen en die van het CDA Overbetuwe te groot. De afgelopen 10 jaar heb ik in het CDA Overbetuwe mijn ei goed kwijt gekund, met veel mensen goed samen kunnen werken, maar naar de komende periode ervaar ik teveel verschil van inzicht over wat nodig is. Zeker de afgelopen raadsperiode is veel bereikt. Maar ik zie grote risico's dat het CDA stappen terug gaat zetten naar de werkwijze van voor deze periode. Kijk maar naar de taaie discussies over een transparantere begroting en de discussies over burgerparticipatie. Daarom heb ik mij eind 2017 ook besloten niet op de CDA-lijst te gaan staan. Wel heb ik als raadslid de raadsperiode netjes binnen de CDA-fractie netjes af gemaakt. 

Tegelijkertijd heb ik de afgelopen jaren gezien dat BBO staat voor een aantal idealen (sterke raad, transparantie, burgers goed betrekken, zuinig met belastinggeld) die ik deel. Een sterk BBO kan verschil maken. Ard heeft de afgelopen periode in de raad daarvoor al een herkenbaar profiel neergezet. Ik lever daar graag de komende periode een bijdrage aan, op een manier die we nog wel vinden. De actieve leden van BBO heb ik al leren kennen en ik zie uit naar de samenwerking, onderling en met de andere partijen in de raad.

 

Aad Noordermeer

25-2-2018

Bij deze de BBO-Bolide. Een eenvoudig icoon welke zal schitteren tijdens de verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

 

23-2-2018

De kop is eraf voor de verkiezingen. Het eerste lijstrekkersdebat is succesvol verlopen. Fractievoorzitter Ard op de Weegh heeft de standpunten van BBO met betrekking tot kunst en cultuur verdedigd tijdens het "Kunst- en Cultuurdebat Overbetuwe".

 

 

14-1-2018

Gemeenteraadsvergadering 9-1-2018

Ard op de Weegh komt op voor de belangen van Buurtschap Reeth en dringt indirect aan op effectuering van de beloftes, die er gedaan zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting motie BBO, VVD en Groen Links door Ard op de Weegh. Sterk voor spoedige nieuwbouw van het OBC, maar niet op de Vinkenhof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-10-2017

Burger Belangen Overbetuwe vandaag in dagblad "De Gelderlander" over zwaar vrachtverkeer in de tunnel bij station Elst.

 

https://www.gelderlander.nl/…/verbied-zwaar-vrachtverkeer-…/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-10-2017

Burgerbelangen Overbetuwe heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de situatie aan de Eshofstraat in Elst en over het vliegverkeer van en naar Lelystad.

 

Via de volgende link kunt u het desbetreffende document met de vragen openen:  https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=overbetuwe&id=04b85e3a-82f1-4374-adff-9c62c57e7b6f

 

23-9-2017

Motie Energieneutraal Gemeentehuis

 

Deze motie werd tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 19 September jl. behandeld.
De motie is ingediend door BBO en mede ondertekend door Groenlinks.
In onderstaande video behandelt BBO deze motie. Fractievoorzitter Ard op de Weegh uit zich over een partijpolitiek spelletje.

Burgerbelangen Overbetuwe heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de situatie aan de Eshofstraat in Elst en over het vliegverkeer van en naar Lelystad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raadsvergadering 14 maart 2017

 

Bouw van 20 tijdelijke woningen en de bouw van het Overbetuwe College op de Vinkenhof.

Ondanks een amendement en een motie van de CU uit april 2013, die door Groen Links, Gemeentebelangen Overbetuwe (wij zeten nog niet in de raad) en het CDA gesteund werd en bepaalde, dat er eerst op de Pas gebouwd zou moeten worden en de landelijke gebieden zoveel mogelijk te ontzien, kwam wethouder van Baal met het snode plan om op de Vinkenhof toch woningen te realiseren voor statushouders en hier het OBC te gaan bouwen. En dat voordat er één woning op de Pas gerealiseerd is. Dit leidde tot een harde confrontatie tussen een groot deel van de oppositie (CU, GBO, GL en BBO) en het college en de collegepartijen. Het CDA werd met name onbetrouwbaarheid verweten, omdat ze nu iets steunden waar ze zich 4 jaar geleden tegen afgezet hadden. De moties van CU en BBO haalden het uiteindelijk niet. De omgeving beraad van de Vinkenhof beraadt zich nu op stappen om de bouw tot in ieder geval na de gemeenteraadsverkiezingen tegen te houden. Wellicht zit er dan een ander college.

 

Motie teruggave teveel betaalde rioolheffing 2013.

In 2013 heeft het toenmalige college ten onrechte een bedrag van 6.8 miljoen uit de reserves rioolheffing genomen. Daardoor hebben de burgers van Overbetuwe te veel rioolheffing betaald. Ten tijde van de verkiezingen vond BBO al dat dit bedrag terug naar de burger moest. Een aantal burgers is tegen de heffing in beroep gegaan en heeft in 2016 bij het gerechtshof gelijk gekregen (onrechtmatige onttrekking) en in 2017 bij de Hoge Raad. De cassatie bij de hoge raad koste de gemeente ruim € 26.000,--. Volgens het college nodig om voor eens en voor altijd te bepalen of deze onttrekking rechtmatig was. Die uitspraak is er nu, maar het college weigert logisch gevolg aan deze uitspraken te geven. De burger krijgt niets. De motie werd verworpen met slechts de steun van GL en BBO. De wethouder gaf wel aan om in oktober bij de behandeling van de begroting 2018 hier op terug te komen. Ze zijn dus nog niet van ons af. In het verkiezingsprogramma 2018 – 2022 van BBO zal zeker de terugave alsnog van deze onrechtmatige onttrekking staan. Als het aan ons ligt krijgt de burger haar geld terug.

 

20-2-2017

Jarenlang heeft BBO gevochten om het ten onrechte in 2013 aan de rioolreserve onttrokken 6,8 miljoen. BBO vond en vindt, dat dit bedrag aan alle burgers gecompenseerd moet worden. De rechtbank stelde vorig jaar de 9 bezwaarmakers tegen de rioolheffing van 2013 al in het gelijk. De gemeente ging in cassatie bij de Hoge Raad en weer werd de gemeente Overbetuwe in het ongelijk gesteld. BBO gaat de navolgende motie op 7 maart in de raad inbrengen om er voor te zorgen, dat alle burgers gecompenseerd worden.

 

20-2-2017

 

Fractievoorzitter Ard op de Weegh dient een amendement in over “routekaart duurzaam Overbetuwe”. Alle andere partijen in de raad hadden het BBO amendement mede ondertekent, zodat er geen gloedvol betoog nodig was.

 

 

24-1-2017

Afgelopen zaterdag (21-1-2017) heeft de passeertest in de slingertunnel bij station Elst plaatsgevonden.

Wethouder van Baal en Ard op de Weegh waren aanwezig. Onderstaand filmpje is tijdens de passeertest gemaakt. Zowel de film als de waarneming ter plaatsen geven een beeld, dat twee grote vrachtwagens elkaar kunnen passeren. Het is goed, dat de politiek de verantwoordelijkheid heeft genomen om dit in de praktijk uit te testen. Iedere discussie is nu in de kiem gesmoord. De tunnel is veilig.

 

Bovenstaand artikel is gepubliceerd op 21-1-2017 (www.gelderlander.nl)

 

6-12-2016

 

BBO stuurde vandaag een brief naar al zijn leden en begunstigers met betrekking tot de datum van de passeertest in de slingertunnel in Elst:

 

Geachte leden en begunstigers van Burger Belangen Overbetuwe,

Na overleg met GBO was ik helaas genoodzaakt om deze brief te sturen.

Op 1 november vroegen de fracties van GBO en BBO in de raad bij monde van
Henk Vreman en ondergetekende het college om medewerking voor een
passeertest in de slingertunnel bij het station. De firma Veens uit Herveld
had haar medewerking toegezegd. We waren erg verheugd, dat dit bedrijf
belangeloos haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nam. Ook waren beide
partijen zeer content met het feit, dat er vanuit het college de toezegging
kwam om mee te werken, sterker nog om de test onder verantwoordelijkheid van
de gemeente te laten plaatsvinden. Even voor de geschiedschrijving; ProRail
had medewerking al geweigerd, waardoor de oorspronkelijk voorgeziene datum
van 5 november niet kon doorgaan. Op 26 oktober was er met instemming van
ProRail overigens al wel een test met een bus en een brandweerauto gedaan in
de bewuste tunnel.

Na enig heen en weer gesteggel kon de datum van 13 december en het tijdstip
van 16.00 uur vastgelegd worden, totdat gisteren weer het bericht kwam, dat
ook deze datum niet door kon gaan, omdat - zo vernamen wij - door vertraging
met het leggen van het benodigde asfalt de weg op 13 december nog niet
gereed zou zijn. Mogelijk zou de zaterdag daaropvolgend - we spreken dan van
17 december - de test kunnen plaatshebben. De openstelling voor verkeer zou
ook rond die datum plaatsvinden.

GBO en BBO zijn er - na zovele veranderingen van datum - eigenlijk wel een
beetje klaar mee. Het lijkt er haast op, dat beide partijen een andere
invulling geven aan "veiligheid voor de burger" dan ProRail, de
projectleiding, de ambtelijke organisatie en eigenlijk ook het college. We
zeggen niet, dat dit zo is, maar we zeggen "het lijkt er haast op". Wij
kunnen en willen deze voortsukkelende kwestie niet meer aan onze achterban
en aan de burger uitleggen. GBO en BBO trekken de vraag in. Ik zal
transportbedrijf Veens hedenmiddag informeren, dat - al hun goede
bedoelingen ten spijt - hun medewerking niet meer nodig is. De praktijk zal
de veiligheid van de tunnel uitwijzen, waarbij opgemerkt zij, dat de
praktijk over het algemeen weerbarstiger is dan een vooropgezette test. Wij
- GBO en BBO - hopen oprecht van ganser harte, dat we ons ten onrechte
zorgen maken. De tijd zal het leren.

Met vriendelijke groeten mede namens Henk Vreman (GBO),

Ard op de Weegh

 

03-11-2016

Raadsvergadering 1 November 2016

BBO stelt- mede namens GBO- de vraag naar een veilig experiment met twee grote trucks in de slingertunnel. BBO heeft de overtuiging, dat deze te smal is voor vrachtverkeer.

 

BBO geeft haar instemming voor de ondertunneling van het spoor bij Rijksweg Noord. We zijn daar best enthousiast over en het is ook fijn te merken, dat in Elst ook nog rechte tunnels gebouwd kunnen worden. We hebben er echter bezwaar tegen, dat een deel van de financiering ten koste zou gaan van de veilige traverse bij de parkeergarage van het oost- naar het westperron. Wethouder van Baal zegde in zijn reactie toe, dat de traverse er zou komen.

 

03-10-2016

BBO krijgt na 2 jaar haar gelijk over de tunnels

Twee jaar geleden werd het rapport ( op aanvraag sturen we u het rapport nog graag een keer toe) over de ene rechte veilige tunnel in het stationsgebied. In de raad stond BBO alleen en het plan werd met 28 tegen 1 stem weggestemd. We zijn nu 2 jaar verder en we kunnen zien wat er gebeurt. Twee echt onveilige tunnels worden er gebouwd. Namens BBO heb ik zondag 2 oktober de volgende mail naar de raad gestuurd.

 

Beste Jan en anderen,

BBO in z’n algemeenheid  (en ik in het bijzonder) heeft het halen van het grote gelijk nooit als doel gezien. We hebben getracht in alle openheid de belangen van de burger te behartigen en zullen dat blijven doen. Tot zover “das Wort zum Sonntag”.

 

Ik pleeg op zondag wel eens in de auto te stappen en naar plaatsen in Overbetuwe te rijden, die mij bijzonder interesseren. Vandaag waren het de tunnels in de stationsomgeving, de situatie aan de Korte Bemmelseweg en de veiligheid van fietsers in het stationsgebied. Over de laatste twee heeft BBO schriftelijke vragen gesteld. Hier zal ik niet verder op ingaan. We wachten het antwoord rustig af.

 

Bij de tunnels ben ik ernstig geschrokken.

·        De fietstunnel. Deze is bij benadering 4m breed. Ik hoop toch heftig, dat ik het verkeerd begrepen heb, dat hier ook hulpverleningsverkeer door mag. Als dat zo is ontstaan hier levensgevaarlijke situaties voor de fietsers, die de tunnel gebruiken. Hier kan en mag een gemeente nooit de verantwoordelijkheid voor nemen.

·        De slingertunnel. Een bus of een vrachtwagen is 2.55m breed. Telt men daarbij de spiegels aan weerszijden dan komt men op 2.95m. Elkaar passeren in een tunnel van ongeveer 6 meter is dus voor bussen en vrachtverkeer onmogelijk. En dan spreek ik nog niet eens van de extra ruimte door middelpuntvliedende ruimte, die een bus of vrachtwagen nodig heeft als hij uit de bocht (lees de slinger) komt. Vrachtwagenchauffeurs en buschauffeurs geven zelf in allerlei onderzoekingen al aan, dat zij een breedte van hun weghelft van 3.50 meter al minimaal vinden. Dat zou dus in het geheel een breedte van 7 m moeten zijn en deze breedte heeft de slingertunnel niet. Voor een personenauto is tenminste bij lage snelheid (mijn bolide heeft al een breedte van ruim 1.80m; met spiegels erbij tussen 2.10 en 2.20m) een rijruimte van 2.40m nodig. Komt men een vrachtwagen tegen dan is de gezamenlijk breedte van de voertuigen 5.35 meter. Restruimte 65 cm en dat moet door drie gedeeld worden (beide zijden en tussen de voertuigen), zodat er stuurmanskunst vereist is om elkaar zonder brokken te passeren. Dit zal slechts stapvoets kunnen gebeuren. Leest u over de mogelijkheden tot manoeuvreren het rapport “Zware voertuigen en verkeersveiligheid; een probleemverkenning” van J.P.M. Tromp van het SWOV.  

 

Nogmaals; BBO zoekt niet het grote gelijk. We hebben zorgen. In onze ogen organiseert de gemeente op deze wijze haar eigen problemen, die zo zeker “als het amen in de kerk” zullen komen. Beide tunnels zijn – met het gebruik, dat men er nu aan toekent – niet veilig. De enige oplossing in onze ogen om de veiligheid in beide tunnels te waarborgen is om de fietstunnel uitsluitend voor fietsers te bestemmen en de slingertunnel éénrichting te maken. Andere mogelijkheden zijn er volgens ons niet. Ik constateer – niet met trots overigens – dat er voor een dure oplossing gekozen is, die niet datgene gaat bieden wat er van verwacht werd en  wordt. BBO is bereid – als hier meer draagvlak voor is – om een initiatiefvoorstel voor te bereiden, waarin de fietstunnel slechts fietstunnel wordt en de slingertunnel slechts in oostelijke of westelijke richting te gebruiken is.

 

Deze ongebruikelijke mail vindt haar aanleiding in bezorgdheid. Als we er mee hadden willen scoren, hadden we een andere weg bewandeld.

 

Ik wens u allen een prettige zondag.

 

Met vriendelijke groeten,

Ard op de Weegh

 

Raadsvergadering 27-9-2016

Presikhaaf bedrijven.

Op dinsdag 27 september was Presikhaaf bedrijven weer eens onderwerp van gesprek. Jaar na jaar komen ze – terwijl ze in hun begroting ieder jaar al een miljoenentekort aankondigen – zo rond september met een bijgestelde begroting, waar het tekort nog miljoenen groter is. Dit jaar ging men zelfs zo ver, dat er eventjes een miljoenen voorschot verstrekt moest worden. BBO – zie de video van onze bijdrage – vindt dat er onverkort gezorgd moet worden voor de 175 SW’ers uit Overbetuwe. Zij mogen nooit de dupe worden, maar BBO wil van Presikhaaf Bedrijven af. Er begint zich een meerderheid in de raad af te tekenen, die ook van deze geldverslindende organisatie af wil. De zorg voor de mensen moet voorop staan en daar zal BBO altijd voor vechten.

 

 

 

Raadsvergadering 28-6-2016

Bijdrage BBO aan het debat rond de kadernota.

 

Raadsvergadering 21-6-2016

Bijdrage BBO in het AZC debat.

 

Raadsvergadering 15-3-2016

In de raadsvergadering van 15 maart diende BBO een motie in, waarin gevraagd werd om naar aanleiding van de uitspraak van het gerechtshof alle burgers te compenseren in plaats van alleen dat handjevol burgers, die de zaak bij de rechter aanhangig gemaakt hadden. In 2012 kwam het CDA – toen de gewraakte onttrekking aan de rioolreserve van ruim 6 miljoen aan de orde was – met een amendement om de dekking in de begroting niet te zoeken in het onttrekken aan de rioolreserve, maar het weg te halen bij de reserves voor de bouw van een nieuw gemeentehuis. Achteraf gezien een amendement met een politiek oogmerk. BBO vindt en vond, dat deze onrechtmatigheid – het putten voor andere doelen uit een bestemmingsreserve – niet kan en vindt, dat alle burgers gecompenseerd moeten worden. Tijdens de behandeling bleken 2 zaken: a. de motie zou het niet halen en b. de gemeente gaat in cassatie tegen de uitspraak van het gerechtshof.

BBO besloot toen de motie aan te houden en hem na de uitspraak van de Hoge Raad opnieuw in te dienen.

 

Video 1-2: Raadsvergadering 15-3-2016

 

 

Video 2-2: Raadsvergadering 15-3-2016

 

 

 Motie "Restitutie Rioolbelasting" 1-3-2016

 

 

Deze toelichting stuurde BBO naar de collega raadsleden, burgerleden en college van Burgemeester en wethouders n.a.v. de motie “restitutie rioolbelasting”

 

Beste collega’s,

Sta mij toe eerst over iets zeer duidelijk te zijn.  De motie “restitutie rioolbelasting” komt niet voort uit een ongepaste vorm van populisme, noch uit een onbehoorlijk streven om op een goedkope wijze kiezers te lokken. Iedere aantijging in die richting wijs ik op straffe van volkomen onzin van de hand. Eénieder, die oplettend de raadsvergaderingen van de laatste twee jaar heeft gevolgd, weet, dat BBO voor deze problematiek regelmatig aandacht heeft gevraagd. Nu het gerechtshof een niet voor meerdere uitleg vatbare uitspraak heeft gedaan – de onttrekking van 6.8 mln aan de rioolreserves was onrechtmatig en de heffing in 2013 was onrechtmatig -  vindt BBO het tijd om hier hernieuwd aandacht voor te vragen. Ik heb zojuist de informatiememo’s gelezen en begrepen. Ik zie hierin geen aanleiding om de motie, zoals die jullie hedenmorgen bereikte, in te trekken.

Er is – en BBO bevindt zich hier in het uitstekende gezelschap van het gerechtshof -  bij de burger van Overbetuwe in 2013 te veel geïnd aan rioolheffing. Een aantal burgers maakte bezwaar en kreeg uiteindelijk in hoger beroep gelijk. De gemeente lijkt voornemens – en dit is als ik juist geïnformeerd ben al gebeurd – om alleen de bezwaarmakers te compenseren. Formeel-juridisch is dit correct. Maar binnen een overheid, die de belangen van de burger serieus neemt in mijn ogen niet. BBO vindt, dat alle burgers, die het betreft, voor 2013 gecompenseerd moeten worden. Dit zou bijvoorbeeld kunnen – en ik zal dit bij de toelichting op de motie op 15 maart ook zeker melden – om gedurende de vier komende jaren slechts de helft van het bedrag van de rioolheffing bij de  burger te innen.  Als de gemeente een dergelijk gebaar maakt en dit correct en duidelijk naar de burger communiceert, dan ben ik ervan overtuigd, dat er geen bezwaren meer gaan komen over de heffing van 2014 en 2015 in welke jaren er ook te veel rioolheffing geïnd is. De burger zal dat begrijpen en de gemeentefinanciën zullen niet onverantwoord onder druk komen te staan. Er hoeft bij deze handelwijze slechts 1.7 mln per jaar gezocht worden. Hierdoor zullen geen verhogingen van lokale belastingen aan de orde hoeven te zijn.  Hoewel we geen veroorzaker van het probleem zijn, zijn we beslist bereid om mee te denken over de dekking. Het gaat hier volgens BBO over eerlijkheid naar alle burgers.  Dit wilde ik nog even kwijt.

Overigens onze gemeende waardering voor het feit, dat de rioolheffing voor 2016 nu wel op orde is. Maar dat had ik in mijn bijdrage in  december 2015 reeds opgemerkt.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Ard op de Weegh

 

Raadsvergadering 12 januari 2016

Video 1 + 2:

BBO vraagt aandacht voor de problematiek van “in den Ommelanden"Video 3:

Motie BBO voor digitale toegankelijkheid van omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen. BBO wil hiermee de transparantie van beleid richting de burger afdwingen. Na een mededeling van wethouder van Baal, dat de gemeente volop bezig is en op korte termijn deze transparantie naar de burger digitaal gaat regelen, trekt BBO de motie in. In mei zullen we bekijken of deze informatie inderdaad via de gemeentesite beschikbaar is. Zo niet, dan komt er een hernieuwde motie.


Raadsvergadering 1 december 2015

Video 1:

Fractievoorzitter Ard op de Weegh overlegt voorafgaand aan de raadsvergadering met wethouder van Baal.

Video 2:

Soms is politiek leuk. Kritische interpellatie naar aanleiding van de motie "passeerhavens" van het CDA. Lijst BBO heeft de motie overigens wel gesteund.

Video 3:

Bijdrage Lijst BBO in het debat over duurzaamheidsbeleid.

 Video 4:

Tijdens de vorige coalitieperiode deed het college een greep in de reserve van de rioolheffing. De heer Mooij van de VVD was toen wethouder financiën. Bekijk de onderstaande video, waarin Ard op de Weegh reageert op een amendement hierover van de VVD. De VVD trok het amendement in.

 

Raadsvergadering 20 oktober 2015

Het gewijzigde parapluplan kwam 2 weken voor deze raadsvergadering. Het eerste dat BBO opviel – er waren ook enkele CVBO gerelateerde meedenkers – was, dat met de kleine wijzigingen (er werd aan het originele plan toegevoegd “met dien verstande, dat een parkeergarage niet is toegestaan” en weggelaten “opslag en overslagruimten”) die waren doorgevoerd het plan grote kans had door de RvS afgeschoten te worden met alle rampzalige gevolgen van dien. Te meer, omdat was blijven staan “parkeer- en stallingsvoorzieningen met bijbehorende voorzieningen zoals in- en uitritten, hellingbanen, in en uitgangen, trappenhuizen, liften, portiers- c.q. bewakingsloge, betaalautomaten”, hetwelk nog legio andere mogelijkheden open laat. We vonden, dat een grote financiële strop voor de gemeente voorkomen moest worden, overlast vermeden en de belangen van de burgers (en zeker die van de indiener bij de Raad van State) behartigd moesten worden. Het naar de RvS sturen van dit plan had te grote risico’s voor Overbetuwe en haar burgers. BBO heeft een brandmail naar alle raadsleden gestuurd en deze haalde de Gelderlander. Het originele amendement voor de raad van Groen Links en BBO werd wat afgezwakt en er had gedurende een week veel overleg tussen de verschillende partijen wat leidde tot het amendement, dat slechts een paar uur voor de raadsvergadering gereed kwam. In de raadsvergadering waren er nog twee schorsingen en veel overleg voor nodig om de raad achter het amendement te krijgen. Het werd uiteindelijk door de gehele raad aangenomen. Weer een bewijs, dat een kleine partij er toe kan doen.  


Raadsvergadering 22 september 2015.

Voor de raad van 22 september 2015 had BBO, gesteund door Groen Links en de VVD, een motie voorbereid om in de toekomst te voorkomen, dat bestemmingsplannen iedere keer door de Raad van State worden afgeschoten en de motie wilde er toe bijdragen, dat het parapluplan (herstelplan van Elst – Centraal) weer afgeschoten zou worden. De Raad van State had in een tussenuitspraak de gemeente toegestaan op 12 augustus om in een periode van 16 weken de door de RvS geconstateerde gebreken in het plan te herstellen. Mocht het zo zijn, dat de RvS het plan op 2 december weer zou afkeuren dan zou het gehele bestemmingsplan in de prullenbak gaan en veel werkzaamheden bij het station zouden moeten worden stilgelegd, wat de burger van Overbetuwe veel geld zou gaan kosten.

Tijdens de raadsvergadering bleek, dat voor de motie geen meerderheid te vinden was, maar we merkten wel, dat er vanuit de raad grote behoefte was naar een analyse waarom het met de bestemmingsplannen in de laatste 2 jaar 7 keer zo mis gegaan was. BBO heeft toen een schorsing gevraagd en overlegd met andere partijen. Na de schorsing heeft BBO aangeboden om de motie in te trekken, indien de wethouder en de verantwoordelijke ambtenaren voor het einde van het jaar de gevraagde analyse zouden aanleveren. Wethouder van Baal zegde ons dit toe en BBO heeft de motie ingetrokken om twee redenen: 1. Er zou nu eindelijk eens een analyse komen, waarom de bestemmingsplannen van Overbetuwe hardnekkig niet waterdicht zijn en 2. Het door het college gewijzigde parapluplan was er nog niet en er zou dus nog een uitstekende gelegenheid komen om het parapluplan zodanig te wijzigen middels amendementen, dat het voor zowel de RvS als voor de denkbeelden van BBO (liever helemaal geen Elst-Centraal en als het dan toch moet met zo min mogelijk overlast voor de burger en met inzet van zo min mogelijk financiën)  een aanvaardbaar plan zou worden, zodat de bevolking niet met een financiële strop en onnodig lang overlast opgezadeld zou worden.  

Zaak bij de raad van State. (27-7-2015)

Een bewoner van de Grote Laak heeft bij de Raad van State een zaak aangespannen tegen het zogenaamde “parapluplan”. Met dit plan denkt het college van B&W het vernietigen van plan voor een nieuw gemeentehuis en de daar geplande kantoren door de Raad van State te kunnen repareren. BBO heeft zich als enige politieke partij verzet tegen dit parapluplan, maar stond hierin alleen. Daarmee was de zaak politiek gezien gelopen.

Een van de aanwonenden, heeft enige maanden geleden de zaak rond dit “parapluplan” aanhangig gemaakt bij de Raad van State.  Vandaag – 27 juli 2015 – heeft de zaak gediend bij ons hoogste rechtscollege. De kans, dat deze aanwonende in het gelijk gesteld wordt en de gemeente Overbetuwe in het ongelijk, lijkt redelijk groot.

Mocht de Raad van State de desbetreffende bewoner van de Grote Laak in het gelijk stellen dan zullen we als BBO gaan bekijken in hoeverre het bestemmingsplan voor de twee tunnels bij het station in Elst nog rechtsgeldig is. Niet om zo nodig toch nog gelijk te krijgen, maar wel om een beleid van het college en de raad te bewerkstelligen, dat gestoeld is op goede bestemmingsplannen en goede argumentatie. We wachten af. Maar in ieder geval: hulde aan deze bewoner van de Gemeente Overbetuwe, een burger, die zijn verantwoordelijkheid neemt.


De rechte langzaam verkeertunnel en de slingertunnel. (Eerdere data)

Op twee juli 2015 werd feestelijk de start gevierd van de werkzaamheden voor de rechte langzaam verkeertunnel en de slingertunnel. Hoe anders werd dat de kiezers voor de verkiezingen door het CDA en BBO beloofd. Het CDA kwam haar verkiezingsbelofte niet na en draaide kort na de verkiezingen naar het toch realiseren van twee tunnels. Bewijsvoering hiervoor werd geleverd door een slecht onderbouwd rapport van ProRail; een slager, die zijn eigen vlees keurt. BBO hield de rug recht en heeft zelfs nog tijdens de vakantieperiode een rapport opgesteld, waaruit klip en klaar bleek, dat een rechte gecombineerde tunnel niet alleen mogelijk was, maar ook veel voordeliger en ook veel veiliger. In de raadsvergadering van augustus 2014 presenteerde BBO haar plan voor de gecombineerde rechte tunnel. Ineens waren alle verkiezingsbeloften vergeten en sneuvelde het realistische en veel goedkopere plan van BBO. Alleen onze fractievoorzitter stemde voor het plan en stond hierin dus alleen. Het wegstemmen door de bijna voltallige raad kost de gemeente Overbetuwe en dus haar inwoners miljoenen in de komende jaren. Hieronder een link naar het volledige rapport. Het zal u niet verwonderen, dat niemand van BBO aanwezig was bij de start van de werkzaamheden. Er was voor ons geen reden om het glas te heffen.


Rapport BBO "Second opinion gecombineerde rechte tunnel"
Rapport Gecombineerde Tunnel 15-8-2014 .pdf (1.07MB)
Rapport BBO "Second opinion gecombineerde rechte tunnel"
Rapport Gecombineerde Tunnel 15-8-2014 .pdf (1.07MB)

 

P&R garage of maaiveld parkeren.

Op 2 juli 2015 was het dubbel feest. Ook de ingebruikname van de P&R garage werd gevierd. Ook hier werd de burger weer door de verschillende partijen om de tuin geleid. Was de grootste coalitie partij voor de verkiezingen voor het veel goedkopere maaiveld parkeren, nog geen maand na de verkiezingen kwam de coalitie naar buiten met het plan om de parkeergarage toch te realiseren. Gratis werd er gezegd. Overbetuwe kon niet onder de overeenkomst tot bouw met Prorail heen. BBO bewees, dat men er wel degelijk onder de overeenkomst uit kon.  Hier werd niet naar geluisterd en weer stond BBO in de raad alleen. Met opgeheven hoofd overigens. Maaiveld parkeren zou rond de € 100.000,-- gekost hebben. De P&R garage kost de inwoners van Overbetuwe de eerste 10 jaar € 250.000,-- per jaar. Dat is dus weer 2,5 miljoen. Hoe betrouwbaar zijn verkiezingsbeloftes? Gaat het over de burger of over prestige.

 

Het hofplein in de Hoge Hof in Herveld.

De hofplein – recreatieruimte en keuken met omgevingsfunctie voor alle ouderen in Herveld/Andelst - dreigde bij de voorgenomen nieuwbouw van verzorgingstehuis “de Hoge Hof” in Herveld niet meer herbouwd zou worden. De gemeente had er geen geld meer voor over. BBO heeft hier in de raad een aantal kritische vragen gesteld en kreeg schoorvoetend van de wethouder de toezegging, dat weer gestreefd zou worden naar herbouw van deze onmisbare voorziening. BBO investeert liever in mensen dan in bijvoorbeeld onnodige tunnels of parkeergarages op de verkeerde plaats.

 

Brug van de parkeergarage naar het oost perron.

BBO was al niet voor de parkeergarage, maar door de plaats waar hij nu gesitueerd is ontstaat er nog steeds parkeeroverlast in de wijken rond het station (de loopafstand van garage naar het oost perron in veel groter dan wanneer me de auto in de wijk parkeert) en is er een onveilige situatie gecreëerd. ’s Avonds moet er vanaf de garage in het donker een veel te grote afstand te voet afgelegd worden en de grote loopafstand zou waaghalzen op het idee kunnen brengen om uit gemak of omdat men te laat is over de rails van het ene perron naar het andere te gaan met alle risico’s van dien. BBO heeft tijdens de behandeling van de kadernota deze ongewenste en onveilige situatie aan de kaak gesteld en bereikt, dat de passerelle (mooi woord voor loopbrug) nu meegenomen gaat worden.

Transparantie naar de burger.

De burger heeft er ten allen tijde recht op volledig geïnformeerd te worden in begrijpelijke taal. Besloten vergaderingen en geheime stukken zijn dan ook in principe uit den boze. Wie in het geheim vergadert of geheime stukken produceert heeft dus kennelijk iets te verbergen. BBO heeft dan ook geen enkele besloten vergadering bezocht en geen enkel geheim stuk gelezen. De enige uitzonderingen, die wij er op maken is a) als het om personen gaat of b) als bijvoorbeeld bij een aanbesteding de onderhandelingspositie van de gemeente in het geding kan komen.